دسته: از دیگران

۱۶

ای کاش وطن جایی برای ماندن بود

نوشته یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف: اصولاً آدم های شریف apply می کنند. اصولاً آدم های شریف در زمان‌های مختلف و به علت‌های مختلف apply می‌کنند. بعضی‌ها وقتی اولین بار که با دوستان‌شان...

۰

اشتقاق

وقتی جهان از ریشه جهنم و آدم از عدم و سعی از ریشه های یأس می آید وقتی که یک تفاوت ساده در حرف کفتار را به کفتر تبدیل می کند باید به بی...